به گزارشافکارنیوز،حمیدرضا جانباز با اشاره به این که تلاش می شود با راه اندازی تصفیه خانه هفتم و استفاده از آب سد ماملو ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر مکعب بر ثانیه آب وارد مخازن شرق شود و همچنین از طریق خط انتقال سامانه غرب وارد سامانه شرق شود گفت: با این وجود صرفه جویی ۱۵ تا ۲۰ درصدی مشترکان تهرانی می تواند به ما کمک کند تا از این بحران عبور کنیم.

وی همچنین از حفر ۸۳ حلقه چاه خبر داد و گفت: برخی از این چاه ها در حال حفر و تجهیز است که از این تعداد برخی چاه ها جدید خواهد بود و تعدادی دیگر جایگزین چاه های قبلی است.

جانباز اعمالکاهش فشار آبرا یکی دیگر از راههای اعمال مدیریت آب برشمرد.

وی تاکید کرد: صرفه جویی در مصرف آب بخشی از مدیریت آب در شرایط فعلی است اما استمرار گرما در تهران موجب شد مصرف آب در تهران کاهش پیدا نکند.

مدیرعامل آب و فاضلاب کشور در مورد وضع آب ۱۲ کلانشهر نیز گفت: همچنان اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز قرار دارند اما در برخیکلانشهرهاي ديگر با خاموش شدن کولرها و کاهش دما شاهد کاهش مصرف هستيم.