به گزارشافکارنیوز،جدیدترین قیمت تلویزیون در بازار اعلام شده است.

این قیمت‌ها از واردکننده و توزیع‌کننده اصلی اتخاذ شده است.

برند: سامسونگ

قیمت مدل
IRR ۱۴,۰۸۰, ۰۰۰ ۳۲F۴۵۹۰
IRR ۱۷,۷۵۰, ۰۰۰ ۳۲F۶۴۵۰
IRR ۲۲,۱۴۰, ۰۰۰ ۴۰F۶۳۵۰
IRR ۳۲,۵۴۰, ۰۰۰ ۴۶F۶۳۵۰
IRR ۵۲,۴۳۰, ۰۰۰ ۵۵F۶۳۵۰
IRR ۲۵,۸۱۰, ۰۰۰ ۴۰F۶۴۵۰
IRR ۳۷,۶۴۰, ۰۰۰ ۴۶F۶۴۵۰
IRR ۵۷,۶۳۰, ۰۰۰ ۵۵F۶۴۵۰
IRR ۲۹,۲۸۰, ۰۰۰ ۴۰F۶۵۵۰
IRR ۳۱,۴۲۰, ۰۰۰ ۴۰F۶۸۵۰
IRR ۴۰,۷۰۰, ۰۰۰ ۴۶F۶۸۵۰
IRR ۳۸,۲۵۰, ۰۰۰ ۴۰F۷۷۷۰
IRR ۵۵,۴۹۰, ۰۰۰ ۴۶F۷۷۷۰
IRR ۷۹,۴۶۰, ۰۰۰ ۵۵F۷۷۷۰
IRR ۶۱,۱۰۰, ۰۰۰ ۴۶F۸۸۸۰
IRR ۸۴,۶۶۰, ۰۰۰ ۵۵F۸۸۸۰
IRR ۱۳۱,۶۰۰, ۰۰۰ ۶۰F۸۰۰۰
IRR ۱۶۲,۲۰۰, ۰۰۰ ۶۵F۸۰۰۰
IRR ۳۰۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۵F۸۰۰۰
IRR ۱۵,۲۰۰, ۰۰۰ ۴۳F۴۵۵۰
IRR ۱۶,۲۲۰, ۰۰۰ ۴۳F۴۸۵۰
IRR ۱۸,۱۶۰, ۰۰۰ ۴۳F۴۹۵۰
IRR ۲۳,۶۷۰, ۰۰۰ ۵۱F۴۸۵۰
IRR ۱۸,۱۶۰, ۰۰۰ ۴۳F۴۹۵۰
IRR ۲۶,۴۲۰, ۰۰۰ ۵۱F۴۹۵۰
IRR ۲۹,۹۹۰, ۰۰۰ ۵۱F۵۸۵۰

واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات سام سرویس است.

برند: سونی

قیمت مدل
۱۲۹۹۰۰۰۰ KDL - ۳۲R۴۲۰A
۲۲۹۲۰۰۰۰ KDL - ۴۰R۴۷۰A
۳۲۶۰۰۰۰۰ KDL - ۴۶R۴۷۰A
۲۸۵۲۰۰۰۰ KDL - ۴۲R۵۰۰A
۳۵۶۶۰۰۰۰ KDL - ۴۷R۵۰۰A
۴۸۹۰۰۰۰۰ KDL - ۵۰R۵۵۰A
۸۱۵۰۰۰۰۰ KDL - ۶۰R۵۵۰A
۱۲۸۳۷۰۰۰۰ KDL - ۷۰R۵۵۰A
۱۷۳۲۰۰۰۰ KDL - ۳۲W۶۷۰A
۲۴۴۵۰۰۰۰ KDL - ۴۲W۶۷۰A
۳۶۱۶۰۰۰۰ KDL - ۴۲W۸۰۴A
۴۶۳۵۰۰۰۰ KDL - ۴۷W۸۰۴A
۷۴۳۷۰۰۰۰ KDL - ۵۵W۸۰۴A
۵۶۹۹۰۰۰۰ KDL - ۴۶W۹۰۴A
۸۸۶۴۰۰۰۰ KDL - ۵۵W۹۰۴A
۱۴۲۶۴۰۰۰۰ KD - ۵۵X۹۰۰۴A
۲۰۳۷۷۰۰۰۰ KD - ۶۵X۹۰۰۴A
۱۷۹۹۹۰۰۰۰ KDL - ۷۰W۸۵۰B
۹۳۹۹۰۰۰۰ KDL - ۶۰W۸۵۰B
۴۹۴۹۰۰۰۰ KDL - ۵۰W۸۰۰B
۳۳۹۹۰۰۰۰ KDL - ۴۲W۸۰۰B
۳۴۹۹۰۰۰۰ KDL - ۴۸W۶۰۰B
۲۳۹۹۰۰۰۰ KDL - ۴۰W۶۰۰B

واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات بازرگانی ایران است.

برند: شارپ

قیمت(ریال) مدل کد کالا سری
۳۶۱۲۰۰۰۰ LC - ۴۰LE۸۳۰۰X ۴۴۱۱ LED
۴۵۶۰۰۰۰۰ LC - ۴۶LE۸۳۰۰X ۴۴۱۲ LED
۹۶۸۰۰۰۰۰ LC - ۶۰LE۹۴۰۰X ۴۴۱۹ LED
۸۰۲۴۰۰۰۰ LC - ۶۰LE۶۴۰۰X ۴۴۲۰ LED

واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات مادیران است.

برند: ایکس ویژن

قیمت(ریال) مدل کد کالا سری
۶۱۰۰۰۰۰ LE - ۲۲D۳۰ ۴۶۷۷ LED
۷۱۲۰۰۰۰ LE - ۲۴D۳۰ ۴۶۷۸ LED
۹۱۲۰۰۰۰ LE - ۲۹D۴۰ ۴۶۷۹ LED
۱۰۷۰۰۰۰۰ LE - ۳۲KF۲۰ ۴۶۸۷ LED
۱۰۹۶۰۰۰۰ LE - ۳۲KF۳۰ ۴۶۸۸ LED
۱۶۲۶۰۰۰۰ LE - ۳۹KF۳۰ ۴۶۷۲ LED
۱۸۲۹۰۰۰۰ LE - ۴۲KF۲۰ ۴۶۷۳ LED
۳۴۵۴۰۰۰۰ LE - ۴۷K۳D۱۰۰ ۴۶۷۰ LED

واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات مادیران است.

برند: ال جی

۴۹۹۲۰۰۰۰ ۵۵LA۶۶۱۰۰ LED
۴۸۸۰۰۰۰۰ ۵۵LA۶۶۰۰۰ LED
۴۳۰۰۰۰۰۰ ۵۵LM۷۶۰۰۰ LED
۴۶۷۱۰۰۰۰ ۵۵LA۶۲۱۰۰ LED
۵۹۹۸۰۰۰۰ ۵۵LM۹۶۰۰۰ LED
۵۶۷۲۰۰۰۰ ۵۵LM۸۶۰۰۰ LED
۴۵۷۵۰۰۰۰ ۴۷LA۸۶۰۰۰ LED
۴۲۰۹۰۰۰۰ ۴۷LA۷۴۰۰۰ LED
۳۳۵۳۰۰۰۰ ۴۷LA۶۶۱۰۰ LED
۲۵۷۰۰۰۰۰ ۴۲LA۶۶۱۰۰ LED
۲۶۲۵۰۰۰۰ ۴۲LA۶۶۰۰۰ LED
۲۴۱۰۰۰۰۰ ۴۲LA۶۴۰۰۰ LED
۱۸۷۰۰۰۰۰ ۴۲LN۵۴۴۰۰ LED
۱۸۷۰۰۰۰۰ ۴۲LN۵۴۲۰۰ LED

واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات گلدیران است.