به گزارشافکارنیوز،علی طیب نیا گفت: سازمان حسابرسی نقش مهمی در شفاف سازی گزارش های مالی و فعالیت سازمان ها دارد.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: با اجرای طرح مسکن مهر، بانک مسکن با چالش‌هایی روبرو شده که با رفع این چالش ها و درایت مدیران آن به جایگاه اصلی و تخصصی خود برمی گردد.

طیب نیا با اشاره به تاکید رئیس جمهور در خصوص حل مشکلات مسکن مهر و تسریع در وصول اقساط مسکن مهر افزود: حل مشکلات مسکن مهر مربوط به سایر نهادها است و اتخاذ راهکارهای مربوطه نه تنها به بانک مسکن بلکه به وزارت راه و شهرسازی و … نیز مرتبط است.

وی با بیان اینکه بانکها باید برنامه راهبردی برای فعالیت خود داشته باشند، تاکید کرد: داشتن برنامه راهبردی یکی از اولویت‌های اصلی بانک‌هاست و در راس آن افزایش شفافیت در فعالیتها، یکپارچه سازی سیستمها، انضباط مالی و افزایش تولید کشور است. مادامی که بانکها از عملیات اصلی خود سودآور نشوند، نباید انتظار داشت از بنگاه داری خارج شوند و یا در عملیات خود پایداری داشته باشند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: از این رو مجموعه ای از تصمیمات که بتوانند عملیات اصلی بانکداری را سودآور کنند، برای بانکها در نظر گرفته شده است. باید به سمتی حرکت کنیم که بانکها کار اصلی و واقعی بانکداری را به شکل تخصصی و حرفه ای انجام دهند؛ این خواسته عمومی جامعه، دولت و مقام معظم رهبری است.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه بانک مسکن به عنوان الگو در سیستم بانکی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی است، گفت: وجود رقابت نادرست در سیستم بانکی باعثکاهش حاشیه سود بانکها خواهد شد.

سیف خاطرنشان کرد: با تدابیر درنظر گرفته شده این رقابت ناسالم برای افزایش نرخ سود سپرده ها که باعث افزایش قیمت تمام شده پول می شد، از بین رفت.