به گزارشافکارنیوز،۳۱ هزار و ۸۱۱ میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد که از این میزان، ۷۵ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، ۲۵ هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال در فرابورس، یک میلیارد ریال از طریق مذاکره و ۶ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال از طریق مزایده فروخته شده است.

همچنین در این مدت ۳۱ هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۷۵ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۳۱۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده که ۳۱ هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال آن مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۹۵ هزار میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده ۲ این قانون بوده است.