به گزارشافکارنیوز،حسین معدنی‌پور، مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه و مهندسی عملیات سوئیچ شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد آمار ترافیک صادره و وارده ارتباطی در ایام حج سال ۹۳ توضیح داد: ترافیک حج سال جاری ازچهارم شهریور شروع شده و از ۱۰ هزار دقیقه ترافیک صادره و ۱۰ هزار دقیقه ترافیک وارده در روز آغاز، به ۲۵۰ هزار دقیقه ترافیک صادره و ۷۲ هزار دقیقه ترافیک وارده در روز رسیده است.

وی تصریح کرد: همانند سالیان گذشته برای تسهیل ارتباط زائران در این ایام ظرفیت مستقیم و ترانزیتی با اپراتورهای کشور عربستان افزوده شده است به طوری که، تعداد اپراتورهای ترانزیتی نیز در سال جاری از ۷ شرکت به ۱۱ شرکت افزایش یافته اند و همچنین کیفیت ارتباطات از شرکت‌های ترانزیتی تحت کنترل و پایش ویژه قرارگرفته است.

وی همچنین در خصوص کیفیت مکالمات افزود: علاوه بر امکانات سیگنالینگی شرکت الجوال، از امکانات سه ترانزیت کننده سیگنالینگی بزرگ شامل بلژیک، آلمان و امارات جهت انتقال ترافیک رومینگ زائران ایرانی استفاده شده است.

معدنی پور تصریح کرد: بر اساس ترافیک سنجی انجام شده تاکنون ASR ترافیک صادره از مسیر مستقیم ۴۷درصدو از مسیرهای ترانزیت حدود ۴۰درصداست و با توجه به میزان متوسط مکالمات(ACT) که بیش از ۲ دقیقه است، شرایط کیفی ارتباطات در حال حاضر بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

وی افزود : بیشترین ترافیک حجاج ایرانی از طریق شبکه تلفن همراه اول برقرار می شود که حدود ۴۸ درصد کل ترافیک را تشکیل میدهد و پس از آن شبکه ایرانسل با ۳۲درصد و شبکه تلفنهای ثابت استانها با ۱۹درصد و شبکه اپراتورهای رایتل و تالیا نیز یک درصد ترافیک حجاج را به خود اختصاص دادهاند.