عبدالعلی تاجی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت از تیرماه اعمال میشود، گفت: چون این مصوبه در روزهای پایانی خرداد در دولت تصویب شد، بنابراین در حقوق خردادماه قابل اعمال نبود و از تیرماه هم ۱۰ درصد افزایش حقوق اعمال میشود.
وی تصریح کرد: مابهالتفاوت ۳ ماه اول سال با حقوق تیرماه به کارمندان پرداخت میشود.