آقای حسینی در پایان این نشست افزود : برنامه بانک مرکزی برای تعدیل شوک اولیه نوسان نرخ ارز و حداقل سازی دامنه نوسان، سیاست مناسبی است و باید تقویت شود.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ظرفیت‌سازی برای تقویت سرمایه اجتماعی را مهم دانست و گفت: گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با این رویکرد است، اما برخی صداهای مختلف شنیده‌ می‌شود که باید این صداها همدل باشند.

حسینی افزود : در نشست امروز نمایندگان بخش خصوصی و تعاون تکمیل شدند و سه عضو دیگر این شورا را انتخاب کردند تا به همراه پنج عضو دیگر نمایندههای بخش خصوصی در ادامه جلسات شورای گفتوگو حاضر شوند.