عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ :
عناوین اخبار روزنامه تعادل در روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ :
عناوین اخبار روزنامه جهان اقتصاد در روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ :

عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ : یوری گاگارین در تهران!؛کوتاهی بانکها در ترویج خدمات بانکی الکترونیکی؛
عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ :
عناوین اخبار روزنامه كسب و كار در روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ :
عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ :
عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ :