به گزارشافکارنیوز،گمرک ایران در بخشنامه ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرائی خواستار تعیین ارزش سواری های MITSUBISHI مدل های MIRAGE و OUTLANDER سال ۲۰۱۵ شد.

در این بخشنامه آمده است: در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۲ مورخ ۹۳.۰۸. ۲۰ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری های MITSUBISHI سال ۲۰۱۵ ساخت ژاپن ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

تصویر بخشنامه جدید خودرویی گمرک