به گزارش افکارنیوز، ‌ آیین نامه اجرایی بند(۵) جزء(ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره(۲) الحاقی ماده(۷۶) قانون اصلاح مواد(۷۲) و(۷۷) و تبصره ماده(۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده(۷۶) مصوب ۱۳۷۱ - مصوب ۱۳۸۰ - موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵ - / ت۳۶۰۰۵ ه مورخ ۱۳۸۶.۲. ۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ - ماده(۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - جزء «ط» بند(۲) حذف می‌شود.

ب - متن زیر جایگزین بند(۳) و جزء‌های آن می‌شود.

- علاوه بر موارد مذکور در بند(۲) این ماده، ‌عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال و کمتر از آن موجب بر هم خوردن توالی نمی‌شود. موارد و مدت‌های موضوع بند(۱) این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.

پ - متن زیر به عنوان بند(۴) اضافه می‌شود:

- عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان(به جز در موارد مذکور در بندهای(۱) و(۲) این ماده) برای مدت بیشتراز یک سال، موجب بر هم خوردن توالی می‌شود و بیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل(۲۵) سال تمام در مشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد.

- ماده(۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۴ - کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزء‌های(۴) و(۶) بند(ب) ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.