مسعود کاظم زاده در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای واگذاری سهام عدالت به کارگران، گفت: هم اکنون مسئولیت شناسایی و ثبت نام کارگران فصلی و ساختمانی برای واگذاری سهام عدالت به وزارت کار و امور اجتماعی محول شده است.

وزارت کار، مسئول واگذاری سهام عدالت

به گزارش مهر، مدیرکل امور اجتماعی و سهام وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: طرح واگذاری سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی دومین تجربه این وزارتخانه بعد از اجرای طرح واگذاری سهام عدالت به کارگران زن سرپرست خانواده محسوب می شود.

وی ادامه داد: تاکنون وزارت کار بخشی از هماهنگی ها را با دبیرخانه سهام عدالت و برخی دستگاهها از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری تهران و تشکلهای کارگری و صنفی انجام داده است.

ایجاد سامانه ثبت نام از کارگران

وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن بحثسامانه و طراحی سایت در راستای واگذاری سهام عدالت کارگران، گفت: نظام نامه ای نیز برای اجرای فرایند علمی شناسایی و ثبت تنظیم کرده ایم.

این مقام مسئول وزارت کار و امور اجتماعی با تاکید بر جامع و کامل بودن نظام نامه تدوین شده، ادامه داد: امید است پس از تصویب وزیر کار و پیش بینی هزینه های آن، به زودی به اجرا گذاشته شود.

تدوین نظام نامه واگذاری سهام عدالت

به گفته کاظم زاده، خوشبختانه طرح واگذاری سهام عدالت در منشور کاری وزارت کار و امور اجتماعی تحت عنوان " بهبود روش واگذاری سهام به کارگران " مورد تاکید قرار گرفته است که در این ارتباط حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه، ۴ برنامه را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرکل سهام و امور اجتماعی وزارت کار افزود: در برنامه مربوط به سهام ترجیحی، برنامه ای در رابطه با سیاستهای کلی اصل ۴۴ و برنامه دیگری مربوط به واگذاری سهام عدالت به کارگران در نظر گرفته شده است؛ اعتقاد داریم واگذاری سهام عدالت به کارگران علاوه بر مواهب مادی و برتری سطح معیشت و رفاه کارگران، سرمایه اجتماعی جامعه کار و تولید را نیز افزایش می دهد.

وی تصریح کرد: یعنی جامعه کار و تلاش در سایه سرمایه اجتماعی و به عنوان ثروت ملی، با داشتن ظرفیت و جوهر اجتماعی همکاری و مشارکت لازم را در راستای تحقق بهره وری و استقلال اقتصادی تسهیل خواهد کرد.

ثبت نام اینترنتی برای شناسایی دقیق کارگران

وی اظهار داشت: واگذاری سهام عدالت یکی از خواسته های جامعه کارگری بوده که با موافقت رئیس جمهوری اسلامی ایران و پیگیریهای وزیر کار و امور اجتماعی محقق شده و در حال حاضر تولیت این مهم به وزارت کار محول شده است و امید است بعد از اتمام این فرایند، کارگران بتوانند به مرور در شمار دریافت کنندگان سهام عدالت قرار گیرند.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد: به دلیل وسعت، پراکندگی و تنوع جغرافیایی و اقلیمی، آمار دقیقی از کارگران فصلی و ساختمانی در دست نیست و به ناچار برای رسیدن به جامعه هدف باید ابتدا در قالب ثبت نام اینترنتی به جامعه آماری به صورت دقیق دست یافت.

مدیرکل امور اجتماعی و سهام وزارت کار گفت: البته برخی سازمانها از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی حرفه ای و وزارت مسکن و شهرسازی آمارهایی را در اختیار قرار داده اند که در اجرا از این آمارها و اطلاعات بهره خواهیم برد.

وی اظهار داشت: در ارتباط با مشمولین طرح واگذاری سهام عدالت یعنی کارگران فصلی و ساختمانی باید گفت که کارگران فصلی در فعالیتهای فصلی به کار اشتغال دارند و فعالیت فصلی نیز به کاری اطلاق می شود که بنا به ماهیت خود در مقاطع مشخص و معینی از سال انجام شود مانند فعالیت های کشاورزی، ماهیگیری و یا برخی از فعالیتهای کارخانجات قند و برنجکوبی و نظایر آن.

کاظم زاده افزود: کارگران ساختمانی نیز به کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد و یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان اطلاق می شود، بنابراین فقط کارگران منطبق با تعریف فوق باید به سایت مراجعه نمایند و بررسی شرایط احراز این کارگران نیز با ادارات کار و امور اجتماعی استانها است.

این مقام وزارت کار اظهار داشت: با آماده شدن سایت اینترنتی، آدرس آن در رسانه های جمعی اعلام خواهد شد تا کارگران فصلی و ساختمانی بتوانند در این سامانه ثبت نام کنند.