اتروه گوتی تدسکی رئیس بانک واتیکان گفت که از این بازجوییها احساس شرمندگی میکنم. از زمانی که رئیس بانک واتکیان شدم تمام وقت خود را صرف حل مشکلاتی کردهام که اکنون برای همانها تحت بازجویی قرار گرفتهام.

به گزارش مهر، پلیس گفت که حدود ۲۳ میلیون یورو را که این بانک در بانک کردیتو آرتیجانو ایتالیا به عنوان پیشگیری و احتیاط سرمایه گذاری کرده بود ضبط کرده است.

دادستانها به این مسئله مظنون هستند که این مبلغ ضبط شده بخشی از آن ۲۸ میلیون یورویی است که گفته می‌شود به حساب بانک واتیکان واریز شده تا عملیات پولشویی را پنهان کند.

تدسکی و به همراه پائولو چیبریانی برای نقض قوانینی که بانکها را به آشکار کردن اطلاعات درباره عملیات مالی ملزم می‌کنند تحت بازجویی پلیس قرار گرفته‌اند.

این بازجویی‌ها درست پس از گزارش دومعامله مشکوک آغاز شد. این معامله‌ها دربرگیرنده ۲۰ میلیون یورویی بود که به بانک آلمانی جی پی مورگان فرانکفورت و سه میلیون یورویی که به بانک بانکا دل فوچیو ارسال شد.

بانک واتیکان در بیانیه‌ای از این بازجویی‌ها ابراز تعجب وحیرت کرده است اما این نخستین باری نیست که بانک واتیکان در باطلاق رسوایی فرو می‌رود.

در ماه نوامبر سال گذشته، بازرسان این بانک را برای پولشویی از طریق حسابهایی که در بزرگترین بانک ایتالیا بازکرده بودند تحت بازرسی قرار دادند.

براساس اظهارات دادستانهای ناظر بر این تحقیقات، حدود ۶۰ میلیون یورو بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ به بانک یونی کردیت ، بزرگترین بانک ایتالیا منتقل شده بود.