کیومرث حیدری با اشاره به تدوین سه بسته پیشنهادی وزارت نیرو برای اصلاح قیمت آب و برق گفت: در بسته اول و دوم، سیاستهای قیمتی از جمله روند اصلاح قیمتها و سیاستهای غیرقیمتی مانند اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ سازی، بهینه سازی و کاهش تلفات دنبال شده است.

به گزارش مهر، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بازار آب و برق افزود: در قانون هدفمند کردن یارانه ها، سه بسته باید به کارگروه تحویل داده می شد که شامل چارچوب پیشنهادی وزارت نیرو برای اصلاح قیمت برق، قیمت آب و بسته حمایتی با تاکید بر بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه آب و برق است.

وی از ارایه این سه بسته به کارگروه تحولات اقتصادی خبرداد و تصریح کرد: در بسته اول و دوم که شامل دو بخش اصلی یعنی سیاستهای قیمتی از جمله روند اصلاح قیمتها و چگونگی اصلاح قیمت برای مصارف مختلف و نیز سیاستهای غیرقیمتی از جمله اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ سازی، بهینه سازی، کاهش تلفات و بهبود راندمان است، شفاف سازی هزینه واقعی تامین آب و برق، قیمت تمام شده آن و نیز پیشنهاد نحوه اصلاح قیمتها دنبال شده است.

حیدری افزود: بسته سوم شامل چارچوب پیشنهادی وزارت نیرو برای حمایت از طرحهای بهینه سازی مانند بهبود راندمان و کاهش تلفات، کاهش مصرف انرژی، افزایش سهم انرژی های نو در سبد عرضه انرژی کشور و سایر موارد مشابه دیگر است.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بازار آب و برق، تصریح کرد: در این بسته، سیاستهای غیرقیمتی با محاسبه منافع و هزینه های هر پروژه، استخراج شده است.