به گزارشافکارنیوز،علی اقبالی با بیان اینکه اشتغال و بکارگیری زنان اتباع خارجی در کشورمان غیرقانونی است، گفت: به بانوان اتباع خارجی فلیپینی و یا کشورهای دیگر اجازه کار داده نشده و اگر در منازل مسکونی زن بعنوان خدمه بکار گرفته شود طبق قانون با متخلفین برخورد و به مقام قضایی معرفی می گردد.

وی در مورد افزایش میزان مجازات ها، افزود: مجازات بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در هر روز پنج برابر حداقل مزد و در صورت تکرار ۱۰ برار حداقل مزد و در صورتی که به این مجازات توجه نشود، مجازات تبدیل به زندان از ۹۱ تا ۱۸۰ روز خواهد شد.