به گزارشافکارنیوز،مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور امروز در نشست رشد اقتصادی و تجاری در اولین کنفرانس اقتصاد ایران در تهران اظهار داشت: دو شوک(تکانه) بزرگ نفتی طی ۵ دهه اخیر وجود داشته که شوک اول نفتی در سال ۵۳ منجر به بزرگترین رشد نقدینگی شد و نیز بعد از آن سال ۸۵ مجددا با شوک دوم نفتی بزرگترین رشد نقدینگی ایجاد شد.

وی ادامه داد: همچنین این دو شوک نفتی موجب رشد بودجه در سال ۵۳ و پس از آن در سال ۸۴ شد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه سال ۹۱ نیز عوامل اقتصادی در نظر گرفته شده رشد اقتصادی منفی بوده است، تصریح کرد: ‌ دو عامل اصلی در رشد اقتصادی وجود دارد که نشان می‌دهد، ارتباط نزدیکی میان رشد اقتصادی و رشد موجودی سرمایه وجود دارد.

به گفته نیلی رشد موجودی سرمایه در ۴ دهه اخیر مثبت بوده و این در حالی است که رشد نیروی عوامل کار در اقتصاد نزدیک به صفر بوده است. همچنین نوسانات رشد اقتصادی از موجودی سرمایه بیشتر بوده و دیگر نمی‌توان در سال‌های آینده از محل رشد اقتصادی کنونی رشدی داشته باشیم. رشد موجودی سرمایه از محل درآمدهای نفتی بوده است و این موضوع نشان می‌دهد، نقش بهره‌وری کل عوامل تولید در بلندمدت صفر بوده و در کوتاه مدت نیز منفی بوده است و برای اینکه بتوانیم رشد اقتصادی مستمر در سال‌های آینده داشته باشیم، باید روی بهره‌وری کل عوامل تولید متمرکز شویم، تا منجر به رشد پایدار اقتصادی شود.

وی ۸ عامل را در بهره‌روی کل عوامل تولید موثر دانست و افزود: ثبات اقتصاد کلان روابط خارجی پایدار، حکمرانی خوب بخش خصوصی قوی پویا، بخش کارآمد، نظام تامین اجتماعی مناسب، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و ذخایر معدنی را شامل می‌شود.

نیلی یادآور شد: بدون فضای با ثبات کلان اقتصادی نمی‌توان رشد اقتصادی مستمر داشت، همچنین بخش خصوصی پویا محور بنگاه‌داری باشد و نظام مالی بخش درست ایفا کند.

وی تاکید کرد: عملا رشد اقتصادی کشور از محل ذخایر معدنی فراهم شده و نیز به غیر از بخش نفت و گاز سرمایهگذاری بلند مدتی در دیگر بخشها صورت نگرفته است. مسیر فعلی رشد اقتصادی دیگر جوابگوی رشد ترسیمشده نیست و برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا باید الزامات آن در مستقر شدن عوامل بهرهوری کل تولید فراهم شود.