به گزارشافکارنیوز،دبیر خانه ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزییات آئین نامه اجرائی ساماندهی و حمایت از بنگاه های پشتیبان کسب وکارهای خانگی٬خرد وکوچک را به شرح زیر اعلام کرد.

«آئین نامه اجرائی ساماندهی و حمایت از بنگاه های پشتیبان کسب وکارهای خانگی٬خرد وکوچک»
شورایعالی اشتغال در جلسه مورخ ۳/۹ / ۹۳ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون ٬کار و رفاه اجتماعی و به استناد آیین نامه اجرائی بندهای الف، ب و ج ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ٬ «آیین نامه اجرائی ساماندهی وحمایت از بنگاه های پشتیبان کسب وکارهای خانگی٬ خرد وکوچک» را به شرح ذیل تصویب نمود:

 اهداف
ماده ۱: این آئین نامه به استناد قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و آیین نامه اجرائی بندهای الف، ب و ج ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه ٬ با هدف ساماندهی و حمایت از گسترش بنگاههای پشتیبان کسب و کارهای خانگی٬ خرد وکوچک٬ به منظور دستیابی به مقاصد زیر میباشد:
- پایدار سازی کسب و کارهای خانگی٬ خرد وکوچک از طریق تکمیل و توسعه زنجیره ارزش
- توسعه ظرفیت های اشتغالزائی
- ایجاد و توسعه زمینه های افزایش درآمد و بهبود معیشت افراد جامعه
- تقویت فرهنگ کار جمعی٬ کارآفرینی و تولید
- ارتقاء بهره وری نیروی کار و سرمایه
- سوق دهی و هدایت اقتصاد غیررسمی به سمت اقتصاد رسمی

 تعارف و مفاهیم
ماده ۲: در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مجوز فعالیت کسب و کار صادر می نمایند.
- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
- بنگاه پشتیبان: شامل کلیه بنگاه های خصوصی و تعاونی٬اصناف٬ اتحادیه ها٬ سمن ها، انجمن های خیریه و علمی ٬
شرکت های مادرتخصصی دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرائی ذیربط و کارآفرینان برتر می باشد که مسئولیت حمایت و هدایت تعدادی از کسب وکارهای خانگی٬ خرد وکوچک را بصورت شبکه ای و زنجیره تآمین و تولید و توزیع در زمینه هائی مانند آموزش٬ فرآیند تولید٬ مشاوره٬ طراحی، نوآوری٬ بسته بندی٬ برند سازی ٬ بازارسازی ٬ بازاریابی و فروش را بر عهده داشته و صلاحیت آنها برای انجام فعالیت پشتیبانی به تأیید دستگاه اجرائی مربوطه رسیده است.
- کسب و کارهای خانگی: آن دسته از فعالیت¬هایی است که توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد.(موضوع ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی)
- کسب و کارهای کوچک: آن دسته از فعالیت¬هایی است که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۵۰نفر می¬باشد.(موضوع بند ج ماده یک آیین نامه اجرائی ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
- کسب و کارهای خرد: آن دسته از فعالیت¬هایی است که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۱۰ نفر می¬باشد.
- طرح توجیهی پشتیبان: طرح تجاری(B. P) عنوان کننده توجیه فنی ٬مالی و اقتصادی فعالیت پشتیبان است که منضم به تشریح نحوه ارتباط و حمایت از کسب و کارهای زیرمجموعه و در راستای اولویت های سرمایه گذاری و اشتغال استان می باشد.
- قرارداد پشتیبانی: قراردادی است که بین بنگاه پشتیبان و صاحبان کسب وکارهای وابسته منعقد شده و کلیه شرایط٬ ضوابط و تعهدات متقابل طرفین در آن قید می گردد.
- بنگاه وابسته: به کسب و کارهای خانگی٬ خرد وکوچک اطلاق میشود که براساس قرارداد پشتیبانی از خدمات بنگاه پشتیبان بهره مند میگردد.
- تأییدیه فعالیت پشتیبان: تأییدیه ای است که براساس صلاحیت اجرای طرح توجیهی، توسط دستگاه¬های اجرائی صادر می¬گردد.
- کارگروه: کارگروه تخصصی اشتغال استان(موضوع آیین نامه اجرائی بند ه ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه)
- مناطق کمتر توسعه یافته: منظور مناطق کمتر برخورداری است که براساس آخرین فهرست اعلام شده توسط مرکز توسعه روستائی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری٬ تعیین می¬شود.(مصوبه شماره ۲۶۲۶۵۰ / ت ۴۸۸۷۴ ﻫمورخ ۲۸/۱۲ / ۹۱ هیأت وزیران)
- بانک: کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج. ا. ا
- صندوق: صندوق مهر امام رضا(ع) ٬ صندوق توسعه ملی و صندوق های اشتغال دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایتی

 دامنه پوشش
ماده ۳: کلیه بنگاههای پشتیبان و وابسته٬ مشمول این آیین نامه می¬گردند.
 شرایط احراز بنگاه پشتیبان
ماده ۴: شرایط احراز بنگاه پشتیبان به شرح زیر می باشد:
۱ - داشتن پروانه کسب یا مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی مرتبط
۲ - داشتن حداقل ۳ سال سابقه فعالیت سودآور برای اشخاص حقیقی و ۲ سال برای اشخاص حقوقی یا کارآفرین برتر در سطح استان و ملی ٬ به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط
تبصره: سابقه فعالیت مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته٬ یکسال کاهش می یابد.
۳ - اخذ تأییدیه طرح توجیهی و تأییدیه صلاحیت فعالیت پشتیبان از دستگاه اجرایی مرتبط، بانک و صندوق.

 وظایف بنگاه پشتیبان
ماده ۵: وظایف بنگاه پشتیبان به شرح زیر می¬باشد:
۱– تهیه و ثبت طرح توجیهی در سامانه مربوطه
۲ - شناسایی بنگاه های وابسته و انعقاد قرارداد نحوه همکاری(در قالب کاربرگ های مربوطه) و شفاف سازی مبادلات مالی با صاحبان بنگاه های وابسته
۳ - همکاری کامل با دستگاههای اجرائی ذیربط و بانک و صندوق جهت نظارت بر حسن اجرای طرح
۴ - ساماندهی مستمر بنگاههای وابسته در قالب فعالیت های شبکه ای با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش محصول
۵ - مدیریت فرآیند تولید اعم از مهارت آموزی٬ تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز ٬ مشاوره٬ طراحی، نوآوری٬ تحقیق و توسعه ٬ بسته بندی٬ برند سازی ٬ بازارسازی٬ بازاریابی و فروش

 نوع، نحوه و میزان حمایت ها
ماده ۶: مجریان بنگاههای پشتیبان و وابسته از تمام یا بخشی ازحمایت های زیر برخوردار می¬گردند:
۱ - اولویت و تسهیل در استفاده از امکانات(فضای آموزشی، مربی) سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و نهادهای آموزشی دستگاه های اجرایی مرتبط
۲ - تخفیف هزینه های دوره های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نهادهای آموزشی دستگاه های اجرایی مرتبط
۳ - اولویت دریافت تسهیلات از صندوق و بانک
۴– بهره مندی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی(در صورت تأمین منابع)
۵– اولویت استفاده از تضمین های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
۶ - اولویت و تخفیف دراستفاده از بازار محلی شهرداری ها جهت عرضه محصولات
۷ - حمایت های ویژه تعاونیها
۸ - تخفیف هزینه حضور در نمایشگاه¬های تخصصی داخلی و خارجی
۹ - تخفیف حق پخش تبلیغات رسانه های ارتباط جمعی دولتی
۱۰ - اولویت پرداخت جوایز صادراتی
تبصره: تداوم حمایت های فوق منوط به استمرار فعالیت های بنگاههای پشتیبان و وابسته و انجام تعهدات و موارد مندرج در طرح توجیهی و مفاد قرارداد پشتیبانی خواهد بود.
ماده ۷: به منظور بسترسازی و توانمندسازی بنگاههای پشتیبان و وابسته٬وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با
در نظر داشتن مزیت های نسبی و رقابتی مناطقٍٍ ٬ نسبت به نیازسنجی آموزشی و پژوهشی و ارائه آموزش های تکمیلی و تخصصی لازم به بنگاههای پشتیبان و وابسته اقدام نمایند.
 منابع مالی
ماده ۸: منابع مالی برای اجرای این دستورالعمل به شرح زیرمی باشد:
۱ - ردیف های بودجه سنواتی و یا تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرایی
۲ - اعتبارات و تسهیلات اشتغالزایی صندوق و بانک ها
۳ - منابع ماده۸ قانون هدفمندی یارانه ها
۴ - منابع مالی نهادهای حمایتی
۵ - کمک های مردمی٬ سازمانهای مردم نهاد و سازمانهای بین المللی
تبصره ۱: میزان و توزیع استانی تسهیلات فوق هر ساله با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی٬ بانک مرکزی٬
صندوق و دستگاه های اجرایی تعیین و ابلاغ می گردد.
تبصره ۲: کارگروه تخصصی اشتغال استانها موظفند با در نظر داشتن ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و تکمیل شدن زنجیره ارزش ٬ تسهیلات مذکور را توزیع نمایند.
تبصره ۳: تسهیلات پرداختی به بنگاه های پشتیبان و وابسته می تواند متناسب با سهم هریک از بانک ها و صندوق به صورت تلفیقی از تسهیلات قرض الحسنه و منابع عادی تعیین گردد.
تبصره ۴: نرخ سود و کارمزد تسهیلات قابل پرداخت بر اساس ضوابط بانک و صندوق می باشد.
تبصره ۵: بانکها و صندوق می توانند به منظور حفاظت از منابع دولتی و اطمینان از بازگشت تسهیلات پرداختی نسبت به بیمه تسهیلات اقدام نمایند.
تبصره ۶: درصورت درخواست متقاضی ٬ تسهیلات اعطائی توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک قابل تضمین می باشد.
تبصره ۷: تسهیلات این طرح(بویژه منابع قرض الحسنه) صرفاً به رشته های شغلی اختصاص خواهد یافت که فهرست آنها توسط کارگروه تخصصی اشتغال استان و با در نظر داشتن ظرفیت ها، مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و سند توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان تعیین و تصویب میگردد.
تبصره ۸: نهادهای حمایتی می توانند با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط در چهار چوب این آیین نامه نسبت به شناسائی و انعقاد قرارداد با پشتیبان از محل منابع داخلی خود، علاوه بر منابع مذکور اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورایعالی اشتغال بصورت فصلی ارائه نمایند.
 نظارت و ارزیابی
ماده ۹: نظارت عالیه بر نحوه اجرای این آیین نامه در سطح ملی به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در استان ها بر عهده کارگروه می باشد.

ماده ۱۰: دستگاه های اجرایی ذیربط در استان موظفند ضمن نظارت بر ایفای تعهدات بنگاه های پشتیبان، گزارش عملکرد نظارتی را در مقاطع زمانی ۳ ماهه به کارگروه ارائه نماید.

ماده ۱۱: کارگروه موظف است گزارش نظارتی دستگاه های اجرایی را اخذ و پس از کنترل و جمع بندی٬ مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

ماده۱۲: دستگاه های اجرایی موظفند در بررسی و تأیید طرح های توجیهی و تأییدیه صلاحیت پشتیبان٬ اسناد بالادستی بویژه سند توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان و همچنین تکمیل شدن زنجیره ارزش را مورد توجه قرار دهند.

ماده ۱۳: وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط٬ پیگیری های لازم جهت رفع موانع احتمالی را بعمل آورده و گزارش مربوطه را به شورایعالی اشتغال ارائه نماید.
ماده ۱۴: میزان و شرایط بهره مندی از حمایت های موضوع ماده ۶، فرایند ثبت نام و گردش کار، وظایف دستگاه های اجرایی و نحوه رسیدگی به تخلفات و اختلافات بر اساس شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت دستگاه های اجرائی ذیربط تهیه و جهت تصویب به شورایعالی اشتغال ارائه می گردد.
این آیین نامه مشتمل بر ۱۴ماده و ۱۰ تبصره می باشد .