به گزارشافکارنیوز،تلفن‌های همراه و ثابت دارای چارتی کلی برای نحوه رفتار با مشترکان بدهکار هستند اما اغلب برای مشترکان سوال است که در چه صورتی خط آنها قطع می‌شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه دائمی(اپراتورها) با مشترکان بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنها، دستورالعمل نحوه برخورد با مشترکان بدهکار را تصویب کرده است.

اگر کارکرد تلفن ثابت و همراه مشترکان به حد نصاب رسید، دارنده پروانه یا اپراتورها پس از اطلاع‌رسانی و تعیین زمان برای پرداخت کارکرد به مشترک مجاز هستند در صورت عدم پرداخت کارکرد از سوی مشترک بدهکار، خط تلفن او را قطع کنند.

مهلت تعیین شده از سوی اپراتورها، برای مشترکان تلفن ثابت و همراه دائمی بدون مبلغ سپرده، حداقل ۲۴ ساعت و برای مشترکان خطوط تلفن ثابت و همراه دائمی دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت ۷۲ ساعت است.

خط تلفن مشترک بدهکار ابتدا به مدت دو هفته یک طرفه می‌شود و در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر، با ارسال اخطار کتبی شش ماهه اپراتور می‌تواند نسبت به قطع تلفن مشترک به طور کامل اقدام کند.

حد نصاب کارکرد تلفن ثابت و همراه به شرح جدول زیر است: