به گزارشافکارنیوز،دولت اوباما با توجه به کسری سالانه خود تصمیم به افزایش مالیات گرفت.

کسری بودجه دولت اوباما طی ۱۰ سال اخیر در ایالات متحده بی سابقه بوده است به گونه ای که حتی کمترین و متوسط ترین قشر در امریکا هم از امسال مشمول پرداخت مالیات می شوند.

نمایندگان کنگره آمریکا با این طرح اوباما مخالف هستند چرا که این طرح نوعی ریاضت اقتصادی است که فشار را بر عامه مردم بیشتر می کند.

گفتنی است این میزان بدهی چیزی در حدود ۳۲۰ میلیارد دلار براورد شده است .