به گزارشافکارنیوز،نتایج طرح پژوهشی بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی جمعیت از لحاظ جنسیت که از سوی پژوهشکده آمار ایران انتشار یافته است، نشان می دهد در سال ۱۳۹۰ بیش از نیمی از جمعیت کشور(۵۰٫۴۴ درصد) را مردان و کمتر از نیمی از جمعیت(۴۹٫۵۶ درصد) را زنان تشکیل داده اند.

همچنین درسال ۱۳۳۵ بیش از ۴۰ درصد جمعیت زنان و مردان را افراد صفر تا ۱۴ ساله تشکیل می دادند. این رقم در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۳ درصد رسیده است. در فاصله سالهای یادشده نسبت جمعیت ۱۵ - ۶۴ ساله از حدود ۴۰ به ۷۰ درصد و جمعیت سالمند(۶۵ ساله و بیشتر) از حدود چهار درصد به بیش از ۵٫۸ درصد هم در بین زنان و هم در بین مردان رسیده است.

میانگین سن در نخستین ازدواج برای مردان از ۲۴٫۱ سال در سال ۱۳۵۵ به ۲۶٫۷ سال در سال ۱۳۹۰ و برای زنان از ۱۹٫۷ سال به ۲۳٫۴ سال طی این دوره رسیده است. در همین دوره در میان جمعیت زنان، درصد جمعیت بی همسر براثر طلاق از ۰٫۶۳ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱٫۴ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این نرخ در میان جمعیت مردان از ۰٫۳۱ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۰٫۶۷ در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

در بین جمعیت زنان در سال ۱۳۹۰،۷٫۳۸ درصد از زنان بی همسر براثر فوت همسر بوده اند در حالی که این نرخ در مردان حدود ۱٫۱ درصد بوده است.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نشان می دهد که این نرخ طی سال های مورد بررسی یک درصد کاهش یافته و در همین سالها نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۱٫۱ درصد افزایش یافته است.