به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی مدتی پیش متغیرهای پولی و بانکی ۹ ماهه امسال را منتشر کرد که در آن جداول، آمار بدهی بخش‌ دولتی و دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری و بدهی بانک‌ها و موسسات به بانک مرکزی ارائه شده بود.

در جدولی که به تازگی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی استخراج کرده بدهی بخش دولتی به نظام بانکی اعم از بانک‌ها و موسسات و بانک مرکزی اشاره شده است.

بر این اساس، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از ۱۳۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۸ با بیش از ۳ برابر افزایش به ۴۰ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان در پایان آذر ماه امسال رسیده است.

از مجموع این بدهی به بانک مرکزی، سهم دولت ۱۹ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان و شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان است. بدهی دولت به بانک مرکزی از سال ۸۸ تا آذر ماه امسال بیش از ۲ برابر و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی هم بیش از ۵ برابر شده است.

همچنین همان طور که در گزارش‌های قبلی مطرح شده بود، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری از ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در سال ۸۸ به ۹۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در آذر ماه امسال رسیده که سهم دولت ۹۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۸۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش فارس، مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، موسسات اعتباری و بانکی مرکزی(شبکه بانکی) در پایان‌ آذر ماه امسال به رقم ۱۳۶ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته که سهم دولت ۱۱۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۴ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان است.