به گزارشافکارنیوز،متن مصوبه هیات وزیران به این شرح است: ۱ - برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند(۱۰) ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی های مصرح در بند مذکور می باشند، و با احتساب مشاغلی که قبلا به تصویب هیئت وزیران رسیده است، متناسب با کارایی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاههای مشمول، حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از ۶۰ درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است.

۲ - سازمان های ستادی که حیطه وظایف و ماموریت آنها در گستره ملی است با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی فرایند مذکور مشمول این تصویب نامه می شوند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه فوق را در تاریخ ۹۳.۱۱. ۱۵ برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: فوقالعاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بینالمللی، ریسکپذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژهای برای حداکثر ۲۵% از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرائی تا ۵۰% سقف امتیاز حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.