به گزارشافکارنیوز،مرکز آمار ایران از افزایش ۱.۱ درصدی متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش ۶.۲ درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش ۱۰.۲ درصدی متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در پاییز ۹۳ نسبت به پاییز ۹۲ خبر داد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۱۰۴ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۴.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۲.۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۵ درصد، افزایش داشته است.

بر پایه این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۰۰۴۷ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۵.۹ درصد افزایش داشته است.

تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده نیز از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۳.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۸.۴ درصد، افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۹۰۴۶۶ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۳.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰.۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۹.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۴ درصد، افزایش داشته است.