هیات وزیران در جلسه شب گذشته خود چند مصوبه داشت که یکی از آنها افزایش سرمایه بانک مرکزی بود.

بر این اساس هیات وزیران با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از ۳۷ هزار میلیارد ریال به ۴۳۴۰۰ میلیارد ریال موافقت کرد.

افزایش سرمایه بانک مرکزی پس از تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی در آذر ماه امسال و شناسایی سود، به دولت ارائه شد.