به گزارش افکارنیوز، نرخ حق بیمه شخص ثالثخودروهای عمومی به شرح زیر است: