به گزارش ايكوپرس، با برنامه هاي اجرا شده در تامين به موقع قطعات، توليد ايران خودرو از ابتداي سال تا پايان بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به تعداد ۲۳۳ هزار و ۸۴۷دستگاه افزايش داشته است. ايران خودرو در ۱۱ ماه سال گذشته تعداد ۳۲۴ هزار و ۱۰۹ دستگاه خودرو توليد كرده بود.

برمبنای این گزارش، بیش ترین تولید ایران خودرو در این بازه زمانی مربوط به محصول پژو پارس بوده که به تعداد ۱۳۸ هزار و ۲۰۱ دستگاه تولید و به بازار عرضه شده است.

اين گزارش مي افزايد، آمار توليد ثبت شده ايران خودرو نشان مي دهد توليد اين شركت در بهمن ماه ۶۱ هزار و ۳۶۹ دستگاه به ثبت رسيده است.