به گزارشافکارنیوز،نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مسکن ها به دو صورت به مردم واگذار می شود، اول اینکه به صورت استیجاری به آنها واگذار می شود و بعد از ۱۰ سال می توانند این خانه ها را خریداری کنند و یا اینکه به صورت استیجاری تا زمانی که توانایی خریداری مسکن را داشته باشند، بتوانند از مسکن های اجتماعی استفاده کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص تفاوت مسکن اجتماعی با مسکن مهر، گفت: در مسکن مهر یکسره مالکیت به اسم افراد متقاضی شده و فرد مسکن مورد نظر را خریداری می کرد، اما در مسکن اجتماعی بدون اینکه آورده اولیه ای از سوی اقشار آسیب پذیر پرداخت شود، می توانند به صورت استیجاری از مسکن مورد نظر استفاده کنند و بعد از ۵ تا ۱۰ سال می توانند به صورت اقساط این نوع مسکن ها را خریداری کنند.

وی در خصوص مزیت طرح مسکن اجتماعی اظهار داشت: حسن این طرح این است که نیازی نیست که اقشار آسیب پذیر آورده اولیه ای را برای خرید مسکن داشته باشند و می توانند به صورت استیجاری از این نوع خانه ها استفاده کنند.

نماینده سنندج ادامه داد: مجلس معتقد است که سالانه به یک میلیون واحد مسکن اجتماعی نیازمندیم، اما دولت معتقد است سالانه به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی نیازمند است که این مورد اختلاف مجلس و دولت است.

علوی افزود: اگر دولت بتواند خانه های خالی را به فروش برساند، میان عرضه و تقاضا مقداری تعادل ایجاد خواهد شد.

وی در خصوص متولیان مسکن های اجتماعی اظهار داشت: بخشی از این مسکن های حمایتی، کارگری است که مربوط به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می شود و بخشی نیز مربوط به وزارت راه و شهرسازی است که در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر احداث می شود.