به گزارشافکارنیوز،طبق آمار مصرف در سال ۲۰۱۲، آمریکا با متوسط روزانه یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون لیتر بنزین بزرگترین مصرف کننده بنزین در جهان محسوب می‌شود.

ژاپن، مکزیک، کانادا و آلمان نیز به ترتیب با متوسط مصرف روزانه ۱۵۵.۴، ۱۲۴.۹، ۱۱۶.۷ و ۶۷.۸ میلیون لیتر رتبه‌های دوم تا پنجم را در بحثمصرف به خود اختصاص داده‌اند.

ایران نیز با متوسط مصرف روزانه ۶۳.۴ میلیون لیتر ششمین کشور مصرف کننده بنزین است.

البته متوسط مصرف روزانه بنزین کشور در سال ۲۰۱۴، حدود ۶۹ میلیون لیتر ثبت شده است که به گفته سید ناصر سجادی؛ مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اگر نظام سهمیهبندی بنزین، سامانه هوشمند سوخت و توسعه جایگاههای سی.ان.جی در کشور صورت نمیگرفت امروز میانگین مصرف روزانه بنزین به ۱۴۳ میلیون لیتر میرسید.