به گزارشافکارنیوز،شورای عالی کار پس از تصویب افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار کشور، میزان بن نقدی کارگران را نیز مشخص کرد. افزایش تصویب شده باید طبق روال در پایان هر ماه در قالب یک بند در جمع حقوق و مزایای مشمولان قانون کار منظور شود.

بر اساس مصوبه اسفندماه ۹۳ شورای عالی کار، حق بن نقدی کارگران از ۸۰ هزارتومان فعلی به ۱۱۰ هزارتومان از ابتدای سال آینده افزایش و کارفرمایان موظفند این مبلغ را به همراه سایر مزایای شغلی، هر ماه به حساب کارگران واریز کنند.

جدول تغییرات ۱۰ ساله بن نقدی

(ارقام به تومان)

میزان افزایش نسبت به سال قبل مبلغ بن نقدی ماهیانه سال
۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۵
۰ ۱۰۰۰۰ ۸۶
۰ ۱۰۰۰۰ ۸۷
۰ ۱۰۰۰۰ ۸۸
۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۸۹
۸۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۹۰
۷۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۹۱
۱۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۹۲
۳۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۹۳
۳۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۹۴