به گزارشافکارنیوز،با این که شاید جواهرات کاربردهای بسیاری نداشته باشند اما همیشه به عنوان تعدادی از گران ترین های جهان شناخته می شده اند. با اینکه جواهرات معمولی در حال حاضر ارزش و قیمت بسیار بالایی دارند اما تعدادی از جواهرات جهان هستند که با ویژگی های خاص خود به عنوان گران ترین ها در جهان شناخته می شوند.

گرانترین جواهرات
۱۹۱۲ Cartier Diamond Brooch
$۱۷.۶ Million
گرانترین جواهرات

The Winston Blue
$۲۳.۸ Million

گرانترین جواهرات
The Graff Pink
$۴۶.۲ Million
گرانترین جواهرات

L’Incomparable Diamond Necklace
$۵۵ Million

گرانترین جواهرات

The Zoe Diamond
$۳۲.۶ Million

گرانترین جواهرات

Pink Star Diamond Ring
$۷۲ Million

گرانترین جواهرات

Wittelsbach - Graff Diamond
$۸۰ Million

گرانترین جواهرات
Heart of the Ocean Necklace
$۱۷ Million
گرانترین جواهرات
The Graff Vivid Yellow
$۱۶.۳ Million
گرانترین جواهرات
TheBvlgari Blue
$۱۵.۷ Million
گرانترین جواهرات

Emerald and Diamond Tiara
$۱۲.۷