حسین صمیمی از بررسی شرایط و ضوابط فروش سیمکارت اپراتورهای خارجی در کشور خبرد اد و با اشاره به افزایش تقاضا برای ارائه سیمکارت اپراتورهای بین المللی در مبادی خروجی کشور اظهار داشت: برای حفظ حقوق مردم، آگاهی و اطمینان استفاده کنندگان از نوع و کیفیت خدمات ارائه شده و ارائه سیمکارت به شکل قانونی مطالعات مربوط به تدوین شرایط و ضوابط فروش سیمکارت های خارجی از سوی رگولاتوری آغاز شده است.

به گزارش مهر، وی بررسی، تجزیه و تحلیل وضعیت موجود کشور برای استفاده از سیمکارت های خارجی، انجام مطالعات تطبیقی در سایر کشورها و فرصت ها و چالش های پیش روی ارایه دهندگان این سرویس ها را از موضوعاتی عنوان کرد که در این مطالعات مورد توجه قرار می گیرد.

صمیمی گفت: پس از تدوین شرایط و ضوابط و با رعایت مسایل فنی و امنیتی مجوز فعالیت در حوزه فروش سیمکارت اپراتورهای خارجی صادر می شود.