رفرم پولی و دریافت نظر مردم در زمینه حذف صفرهای پول ملی و همچنین انتخاب واحد اصلی و فرعی آن که از روز شنبه هفته جاری (۲۵ تیرماه۹۰) آغاز شده بود تاکنون و پس از ۶ روز از آغاز فعالیت ۱۲ هزار و ۲۸۲ نظر را به ثبت رسانیده است.

به گزارش مهر، بر پایه این گزارش، تاکنون ۱۱ هزار و ۲۰ نفر از مشارکت کنندگان معادل ۹۰ آنان مرد و ۹ درصد معادل هزار و ۱۵۹ نفر نیز زن بوده اند.

وضعیت مشارکت کنندگان

۶۶ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی بانک مرکزی برای تغییر واحد پول ملی معادل ۸ هزار و ۱۲۸ نفر بین ۲۵ تا ۴۰ سال بوده اند و ۵۷ درصد آنان دارای تحصیلات فوق دیپلم، لیسانس و دانشجویان شامل تحصیلات مشابه حوزوی هستند که تعداد آنها از کل مشارکت کنندگان ۶ هزار و ۹۵۵ نفر است.

۷ هزار و ۶۴۳ مشارکت کننده معادل ۶۳ درصد آنان شاغل و ۲ هزار و ۷۷۷ نفر معادل ۲۳ درصد دانشجو هستند. همچنین ۳۴ درصد کل مشارکت کنندگان دارای تحصیلات در امور مهندسی و صنعتی هستند که تعداد آنها ۴ هزار و ۷۹ نفر است و در این رابطه هزار و ۸۵۲ نفر معادل ۱۵ درصد دارای تحصیلات در امور اقتصادی و مالی هستند.

تاکنون گروه شغلی اصناف و بازرگانان شامل عمده فروشان و خرده فروشان با ثبت ۹ هزار و ۹۱۲ نظر معادل ۸ درصد کل گروه های شغلی شرکت کننده بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند و پرسنل شبکه بانکی نیز با ۵۲۶ نفر، ۴ درصد آمار را در اختیار دارند.

استفاده از ابزارهای الکترونیکی

۷۳ درصد از مردم معادل ۸ هزار و ۸۸۸ نفر اعلام کرده اند که ترجیح می دهند در استفاده از ابزارهای پرداخت از ابزار الکترونیکی استفاده کنند و ۳ هزار و ۵۴ نفر معادل ۲۵ درصد نیز اسکناس و مسکوک را انتخاب کرده اند.

تاکنون ۸۲ درصد از کل مشارکت کنندگان معادل ۱۰ هزار و ۴۱ نفر با حذف صفر از پول ملی موافقت کرده اند و ۲۸ درصد از آنان معادل ۳ هزار و ۴۲۱ نفر اعلام کرده اند که حذف صفرها اثر تورمی نخواهد داشت اما ۲۹ درصد دیگر که تعداد آنها ۳ هزار و ۵۴۶ نفر است معتقدند حذف صفرها اثرات اندکی بر تورم خواهد گذاشت. به صورت کلی ۲۴ درصد معادل ۲ هزار و ۹۷۲ نفر اثرات تورمی حذف صفرها را قابل توجه می دانند.

در همین ارتباط ۲۸ درصد مشارکت کنندگان در نظرسنجی اصلاح واحد پول ملی که تعداد آنها ۳ هزار و ۴۰۰ نفر است معتقدند حذف صفرها موجب افزایش قیمت املاک و مستغلات نخواهد شد. در همین بخش ۲۴ درصد معادل ۲ هزار و ۲۵۵ نفر تاثیرات آن را در این زمینه اندک و ۱۷ درصد معادل ۲ هزار و ۱۵۳ نفر زیاد می دانند. البته ۸ درصد مشارکت کنندگان معادل ۹۹۹ نفر این تاثیر را خیلی زیاد دانسته اند.

اطلاعات کافی نیست

۶ هزار و ۹۶۴ نفر معادل ۵۷ درصد کل شرکت کنندگان در نظرسنجی اطلاعات ارائه شده در زمینه اصلاح واحد پول ملی را کافی نمی دانند اما ۳۳ درصد تا حدودی اطلاعات را پذیرفته و ۹ درصد هم پاسخ مثبت داده اند.

در بخش مربوط به نظرسنجی در تعداد حذف صفرها، ۱۰ درصد معادل هزار و ۳۰۴ نفر با حذف یک صفر موافقند و ۲۵ درصد معادل ۳ هزار و ۳۶ نفر با حذف ۳ صفر، ۳ درصد به تعداد ۴۵۱ نفر با حذف دوصفر و در نهایت ۶۰ درصد با حذف ۴ صفر به تعداد ۷ هزار و ۳۰۸ رای موافقت کرده اند.

همچنین ۶۵ درصد مشارکت کنندگان فکر می کنند که گردش موقتی همزمان دو پول جدید و قدیم باید اتفاق بیفتد و تعداد آنها ۷ هزار و ۹۰۲ نفر است. ۳۷ درصد به تعداد ۴ هزار و ۵۶۷ نفر یکسال را کافی می دانند و ۳۳ درصد معادل ۳ هزار و ۹۸۰ نفر ۶ ماه و در نهایت ۱۶ درصد به تعداد هزار و ۹۵۳ نفر خواهان گردش دو پول قدیم و جدید بیش از ۲ سال هستند.

پیشنهاد تصویر پشت اسکناس

۳۹ درصد مشارکت کنندگان فکر می کنند که باید طرح پشت اسکناس با چهره دانشمندان، نویسندگان و شعرای ایرانی تزئین شود که تعداد آنها ۴ هزار و ۸۳۰ نفر است. ۲۳ درصد متقاضی ثبت اماکن تاریخی، باستانی و مذهبی شده اند که تعداد آنها ۲ هزار و ۸۴۵ نفر است و در نهایت ۲۷ درصد نیز به تعداد ۳ هزار و ۳۰۶ نفر فکر می کنند باید تصویر پشت اسکناس سمبل های ملی مانند کوه دماوند را به همراه داشته باشد.

به صورت کلی تاکنون برای واحد اصل پول ملی(اسکناس)، ریال توانسته است ۲۴۱ رای معادل ۱ درصد را داشته باشد، تومان ۴ هزار و ۲۴۲ رای معادل ۳۴ درصد، " پارسی " با پیشتازی نسبت به واحدهای دیگر با ۵ هزار و ۵۹۶ رای معادل ۴۵ درصد کل آراء ثبت شده و دریک نیز با هزار و ۵۶۵ رای معادل ۱۲ درصد قرار دارد. نکته جالب ثبت ۵۵۱ نظر هیچکدام است که این تعداد از واحد ریال بیشتر شده است.

نتایج اولیه نظرسنجی

برای واحد پول فرعی(سکه) نیز ریال دارای ۲۲ درصد آراء و ۲ هزار و ۸۰۲ رای است، تومان هزار و ۳۵۹ نظر و ۱۱ درصد کل آراء را دارد، پارسی در این بخش ۲ هزار و ۳۵۶ رای و معادل ۱۹ درصد را در اختیار دارد و " دریک " با ۴ هزار و ۴۲۹ رای معادل ۳۶ درصد کل پیشتاز است. گزینه هیچکدام هم ۱۰ درصد آراء معادل ۸ هزار و ۶۷ رای را به خود اختصاص داده است.

۶۶ درصد مردم نیز با افزایش سهم سکه در مبادلات مالی جامعه مخالف و ۳۳ درصد معادل ۴ هزار و ۱۱۸ نفر موافقت کرده اند.

نکته مهم قابل توجه در این بخش عدم امکان دسترسی همه مردم و علاقه مندان به شرکت در نظرسنجی اینترنتی است که خود این موضوع باعث افت قابل توجه مشارکت کنندگان در نظرسنجی اصلاح پول ملی خواهد شد. نکته ای که طی۶ روز از آغاز نظرسنجی برای اصلاح پول ملی، توسط بسیاری از هموطنان مطرح شده است.