هیات دولت اخیرا حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرده ولی قرار است اینکه چگونگی انجام این کار وهمچنین تعیین واحد جدید پول ملی کشور با توجه به نظرخواهی از مردم انجام شودو به این ترتیب همه می توانند در این باره نظرات کارشناسی دهند. البته بر اساس آنچه تعیین شده حذف صفرها باید سه - چهار سال طول بکشد و در این راستا طرحهای زیر به عنوان پیشنهاد از طرف ما به دولت مبتکر تقدیم می شود:

طرح شماره یک - هرسال یک صفر کم شود. در سال نود و یک، صفر اول از پول ملی برداشته شود، سال نود و دو، صفر دوم حذف شود، سال نودوسه، صفر سوم غیب گردد و در سال نود و چهار اگر خواستند صفر چهارم را منفجر کنند.
برای نام واحد پول، در سال اول پس از حذف صفر اول، نام واحد پول کشور «دلار» شود. سال دوم و پس از حذف صفر دوم، نام واحد پول «یورو» شود و سال سوم، نام واحد پول «پوند» شود. سال چهارم و پس از حذف آخرین صفر دوباره نام واحدپول، ریال شود. بدین صورت ارزش ریال ایران، ۱۰ برابر پوند، ۱۰۰ برابر یورو و۱۰۰۰ برابر دلا ر می شود و یکباره روی آمریکا و اروپا و انگلیس کم می شود.


طرح شماره دو - هر سال یک صفر کم نشود بلکه یک سال سه صفر کم شود و سال بعد یک صفر اضافه شود. به این ترتیب در سال نود و یک، سه صفر از پول ملی کم می شود، سال نود و دو یک صفر اضافه می شود، سال نودو سه باردیگر سه صفر از پول ملی کم می شود و سال نودوچهار یک صفر اضافه می شود. بدین ترتیب در مجموع ۴ سال ۴ صفر از پول ملی کم می شود ولی آنقدر اوضاع در چهار سال درهم و برهم می شود که تورم و گرانی هم گیج می شود! ضمنا به دلیل همین وضعیت درهم و برهم احتیاج به تعیین نام برای واحد پولی کشور نیست.


طرح شماره سه - هرسال یکی از صفرها را کمی کمرنگ کنیم و این صفرها طوری روی اسکناس ها چاپ شود که با دست به دست چرخیدن کمرنگ تر شود و بعد از سه یا چهار سال مردم یکباره متوجه شوند که صفرها به مرور زمان از روی اسکناسها پاک شده و آنها اصلا نفهمیده اند!
درباره نام واحد پول هرسال بايد براساس ميزان کمرنگ شدن صفرها نامگذاري صورت گيرد. مثلا در سال اول به جاي هزار تومان بايد بگوئيم هزار تومان با ۲۰ درصد پاک شدگي. يا مي توانيم بگوئيم هشتصد تومان! سال دوم به جاي هزار تومان بايد بگوئيم هزار تومان با ۴۵درصد پاک شدگي يا بگوئيم پانصدو پنجاه تومان تا نهايتا در پايان سال چهارم هزار تومان، يک تومان مي شود