به گزارشافکارنیوز،شاخص های عمده اقتصادی سه ماهه سوم ۹۳ نشان میدهد که درآمدهای دولت در این تاریخ ۲۳۰۱۷۳ میلیارد ریال بوده است.

البته پرداخت های هزینه ای دولت در این تاریخ ۳۲۴۶۵۱.۹ میلیارد ریال، واگذاری داراییهای سرمایهای ۱۵۱۰۸۰.۵ میلیارد ریال، تملک داراییهای سرمایهای ۱۲۳۸۷۷.۴ میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایهای ۶۴۴۶۱.۷ میلیارد ریال برآورد شده است.