به گزارش افکارنیوز، شبکه تلویزیونی بلومبرگ اعلام کرد: امروز شاخص سهام نیکی در بورس توکیو با یک ممیز هفتاد و نه صدم درصد کاهش معادل یکصد و پنجاه و نه ممیز بیست و هشت صدم واحد کاهش به بیست هزار و بیست و هشت ممیز چهل و پنج صدم رسید.
شاخص سهام هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با یک ممیز شصت و نه صدم درصد کاهش معادل یکصد و نود و سه ممیز هجده صدم واحد کاهش به رقم بیست و هفت هزار و ششصد و سی و چهار ممیز پنجاه و دو صدم واحد رسید.

بورس استرالیا وضعی برخلاف هنگ کنگ داشت به طوری که شاخص سهام اس اند پی دویست در بورس سیدنی با یک ممیز پنجاه و چهار صدم درصد افزایش معادل هشتاد و نه ممیز نود و سه صدم واحد افزایش به پنج هزار و نهصد و سی و چهار ممیز هفتاد و دو صدم واحد رسید.

شاخص سهام شانگهای کامپوزیت با یک ممیز چهل و شش صدم درصد افزایش معادل یکصد و بیست و سه ممیز شصت و پنج صدم واحد افزایش به سه هزار و چهارصد و نود و دو ممیز شصت و هشت صدم واحد رسید.

شاخص سهام کاسپی در بورس کره جنوبی با هشتاد و دو صدم درصد کاهش معادل هفده ممیز هفتاد و پنج صدم واحد به دو هزار و یکصد و پنجاه و پنج ممیز شصت و شش صدم واحد رسید.