به گزارش افکارنیوز، سنا اعلام کرد: فرهاد ریاضت، مشاور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در باره نقش سیاستگذاری در بازارهای سرمایه اظهار داشت: بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ میلادی نقش سیاست گذار و نظارت کنندگان تغییر کرد و اولویت های سازمان های نظارت کننده را تغییر داد.

وی در این باره بیان داشت: سازمان‌های نظارت کننده نباید ناظر بر نهادهای مالی یا ابزارهای مالی باشند، به طوری که این تئوری در دنیا بعد از بحران ۲۰۰۷ میلادی رد شده است.

مشاور بین الملل سازمان بورس با بیان این نکته خاطر نشان کرد: دومین بحثاین است که سازمان نظارت کننده حتماً باید نسبت به ساختار مالی دیدی مناسب داشته و نیاز سنجی کند.

ریاضت در ادامه گفت: این نظارتها به طور حتم باید به سمت و سویی برود که جذب منابع به سمت اقتصاد واقعی کشور حرکت کند.

وی ادامه داد: مقدار جذب منابع مهم نیست، اما نحوه تخصیص آن بسیار نکته اساسی و حساسی است و در این میان بحثشاخص و نهادها اولویت دوم محسوب می شود.

ریاضت در خصوص مبحثثبات مالی اظهار داشت: این بحثها باید در قالب ثبات مالی مطرح شود و ثبات مالی در جایی می تواند ارائه شود که اشراف مناسبی بر سیاستهای پولی کشور وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان ساخت: اگر ثبات مالی بازار سرمایه توسط سازمان بورس و سیاست های پولی و مالی توسط بانک مرکزی نظارت شود، در این میان تضاد ایجاد شده و نتیجه مناسبی به دست نخواهد آمد.

ریاضت در باره جایگاه ایران در میان بازارهای سرمایه اسلامی اشاره داشت: ایران در بازار سرمایه اسلامی می تواند جایگاه مناسبی داشته باشد چون این کشور از لحاظ دارایی مقام اول را در میان دیگر کشورهای اسلامی داراست.

وی افزود: نقش فعلی ایران در بازارهای سرمایه اسلامی و نحوه تعامل با سازمانهای ناظر در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای دارای بازار سرمایه اسلامی نیاز به تقویت دارد، اما آمادگی های اولیه در داخل کشور نخستین مرحله برای ایجاد این رابطه است تا از طریق این ارتباطات تأثیرات مهمی را بر اقتصاد کل و ثبات مالی کشور ایجاد کند.