به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را اعلام کرد. بر این اساس، نرخه تورم روستایی در پایان فروردین ماه امسال با کاهش ۳ دهم درصدی نسبت به اسفندماه ۹۳، به ۱۳.۴ درصد رسید.

شاخص کل(بر مبنای ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۱۸.۶ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۱۳.۱ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(درصد۱۳.۵) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل(نرخ تورم روستایی) در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳.۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۳(۱۳.۷ درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۴۱.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۳۸.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۸.۶ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۴ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۳(۸.۹ درصد) کاهش یافته است.

بر پایه این گزارش، شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه ۹۴ به رقم ۲۰۳.۰ رسید که ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان میدهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۲ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۷.۶ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۳ (۱۷.۸درصد) کاهش یافته است.