به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این طرح یک ماهه که از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه آغاز شده است، تعدادی از شرکت های بیرونی انتخاب و به عنوان شرکای تجاری باشگاه مشتریان، در صفحه کاربری مربوطه معرفی می شوند. اعضای باشگاه با مراجعه به صفحه مزبور، امکان مشاهده مزیت تعریف شده جهت خرید از شرکای تجاری را داشته و می توانند با واگذاری امتیاز لازم از هدایای مربوطه (تامین درصدی از مبلغ خرید، دریافت کارت هدیه خرید و ...) بهره مند شوند.

پس از تکمیل فرآیند مرتبط با ثبت درخواست، امتیاز بسته از مجموع امتیازات مشتری کسر و بهابرگ خرید از طریق پیامک و پست الکترونیک در اختیار وی قرار داده می شود.

در گام بعدی متقاضی با استفاده از بهابرگ مذکور و بر اساس فرآیند خرید مرتبط با هر شرکت اقدام به خرید از شرکای تجاری و دریافت مزیت تعیین شده خواهد کرد.