به گزارشافکارنیوز،در دور جدید تحویل واحدهای مسکونی مهر، متقاضیان پروژه های کوزو فاز ۶ بلوک های B۱۲ تا B۲۸، کیسون فاز ۵ بلوک ۳۱ تا بلوک ۴۲، خانه سازان صفه، سابیر بین الملل، هسا ۴ بلوک ۵۰۱ تا بلوک ۵۱۱، و فرابتن برای انجام تشریفات اداری و مقدمات تحویل واحد مسکونی خود، به سالن شماره ۳ واحد کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پرند، فراخوانده شدند.

بر اساس این گزارش، با دستور باران هاشم زهی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند کمیته ویژه متشکل از اعضای هیئت مدیره، معاون فنی و اجرائی و مدیران برخی واحدها برای پیگیری مجدانه تکمیل واحد های نیمه تمام از طریق دریافت برنامه دقیق زمانبندی ساخت از سازندگان و تسهیل در تحویل واحد های آماده به متقاضیان تشکیل شده است.