به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را اعلام کرد. بر این اساس، شاخص کل(بر مبنای ۱۳۹۰ = ۱۰۰) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۰۸.۸ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۱۳.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(۱۴) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل(نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در فروردین ماه(۱۴.۵ درصد) کاهش یافته است.

۲ - شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۴۷.۸ رسید که نسبت به ماه قبل تغییر نداشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۳ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۹.۸ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۷ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۶ درصد است که نسبت به همین اطلاع در فروردین ماه(۹.۲ درصد) افزایش یافته است.

۳- شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در اردیبهشت ماه ۹۴ به رقم ۱۹۵.۴ رسید که ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۳ درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۶.۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه (۱۷ درصد) کاهش یافته است.