اگرچه روزه گرفتن در گرمای تابستان سخت و طاقت فرساست، اما برای برخی مشاغل شرایط دشوارتری در ماه رمضان وجود دارد با وجود این نه تنها دست از کارشان نمی کشند بلکه با غیرت و قدرت تمام به کارشان ادامه میدهند

کد خبر: 428252