به گزارش افکارنیوز، در نخستین هفته تابستان از اول تیر تا پایان روز هفتم این ماه، مجموع مصرف آب شرب در استان تهران به ۲۱ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۳۸ مترمکعب رسید.

متوسط مصرف روزانه آب شرب تهران در این مدت، ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۹۱ مترمکعب بود، از اینرو با احتساب جمعیت ۱۲.۵ میلیون نفری استان و همچنین بدون در نظر گرفتن میزان آب شربی که بدون محاسبه و اندازی گیری در برخی شهرها و روستاهای استان مصرف می شود، هر نفر ساکن استان تهران به طور متوسط روزانه ۲۴۸ لیتر آب تصفیه شده شرب در نخستین هفته تابستان مصرف کرده است.

مقایسه مصرف آب شرب در استان تهران در ۷ روز ابتدایی تابستان سال جاری با میزان مصرف در مدت مشابه سال گذشته، نشان دهنده کاهشی ۳.۲ درصدی است.

در جدول زیر میزان اندازه گیری شده مصرف آب شرب در استان تهران و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته آورده شده است.

با بررسی میزان مصرف روزانه آب شرب در استان تهران در نخستین هفته تابستان، میزان متوسط مصرف روزانه هر نفر بدین شرح است.