بررسی آمار مربوط به علت عدم جستجوی کار توسط کارجویان و جوانان نشان می دهد که ۱۲ درصد مردان بیکار از پیدا شدن شغل ناامید شدهاند و ۸.۴ درصد نیز منتظر آغاز به کار در آینده و یا بازگشت به شغل قبلی خود هستند.
بررسی علت عدم جستجوی کار توسط مردان و زنان غیرفعال جویای شغل در سال گذشته نشان می دهد که ۸.۴ درصد مردان به دلیل آغاز به کار در آینده یا در انتظار بازگشت به شغل قبلی غیرفعال بوده اند که در این زمینه فقط ۱ دهم درصد زنان دارای چنین وضعیتی بوده اند. این وضعیت ۳ درصد از کل بیکاران سال گذشته را شامل شده است.

۸ درصد بیکاران در انتظار جواب کارفرما

بر اساس این گزارش، طی سال گذشته ۱.۸درصد مردان و ۳ دهم درصد از زنان نیز در انتظار پاسخ کارفرما یا به ثمر رسیدن سایر اقدامات قبلی بوده اند که این گروه از افراد ۸ دهم درصد از کل جمعیت بیکاران را شامل شده است.

دلسرد شدن از جستجوی کار نیز در سال ۸۸ بخشی از جمعیت بیکاران را شامل شده است به نحوی که ۶.۷ درصد از علت عدم جستجوی کار در مردان و زنان طی سال مورد بررسی به دلیل دلسرد شدن تلاشی برای پیدا کردن کار نکرده اند. در این زمینه سهم مردان ۱۲ درصد و سهم زنان نیز ۳.۹ درصد بوده است.

دسته ای از افراد نیز به دلیل در انتظار فصل کار ماندن، جستجوی شغل خود را متوقف کرده بودند که در این بخش نیز ۳.۴ مردان بیکار و ۸ دهم درصد زنان بیکار قرار می گیرند. این گروه از افراد جویای کار، ۱.۷ درصد از کل جمعیت بیکاران را تشکیل می دهد.

همچنین به صورت کلی ۵.۲ درصد از افراد جویای کار در سال گذشته به دلیل آگاهی نداشتن از روشهای جستجوی کار موفق به پیدا کردن شغل نشده اند که این مسئله نیز یکی دیگر از علل عدم جستجوی کار توسط افراد کارجو بوده است. بر این اساس ۸.۲ درصد از مردان و ۳.۶ درصد از زنان در این گروه قرار می گیرند.

ناآگاهی

سهم کلی بیماری و ناتوانی در عدم جستجوی کار توسط مردان و زنان جویای کار طی سال گذشته ۵.۱ درصد بوده است که از این طریق ۱۰.۵ درصد مردان و ۲.۳ درصد زنان جویای کار از پیدا کردن شغل ناکام ماندند.

این گزارش می افزاید، اشتغال به آموزش غیررسمی در سال گذشته ۳.۱ درصد از کل جمعیت جویای کار را به خود اختصاص داده است که در این بخش نیز سهم ۳.۲ درصدی مردان و ۳ درصدی برای زنان کارجو به ثبت رسیده است.

اشتغال غیررسمی

در بخش مربوط به مسئولیت شخصی و خانوادگی طی سال ۸۸، زنان و مردان وضعیت کاملا متفاوتی دارند به نحوی که ۲.۸ درصد مردان در برابر ۵۲ درصد از زنان به دلیل یاد شده از جستجو برای کار بازماندند. البته در این بخش سهم کل جمعیت جویای کار ۳۴.۹ درصد بوده است.

شایان ذکر است دسته ای از افراد که در مجموع ۸.۴ درصد از کل جمعیت جویای کار را می توانست تشکیل دهد جستجویی برای پیدا کردن شغل طی سال گذشته انجام نداده اند. در این خصوص نیز سهم مردان ۷.۸ درصد و سهم زنان نیز ۸.۸ درصد بوده است.

بی نیاز از کار - آماده به کار

در همین حال، ۴۱.۹ درصد از دلایل عدم جستجوی کار در سال گذشته ار سوی مردان و ۲۵.۲ درصد از جمعیت زنان به دلایل دیگری بوده است. به صورت کلی ۳۱ درصد از دلایل عدم جستجوی کار در سال گذشته توسط مردان و زنان به دلایل دیگری صورت گرفته است.

همچنین ۶۰.۹ درصد از مردان و ۶۸.۳ درصد از زنان در سال گذشته آماده آغاز به کار بوده اند که در این بخش آمار کلی از آمادگی ۶۱.۲ درصدی افراد جویای کار حکایت دارد.

در بخش عدم آمادگی افراد نیز ۳۹.۱ درصد آمار مربوط به مردان و ۳۱.۷ درصد آمار نیز مربوط به زنان است. به صورت کلی ۳۸.۸ درصد از افراد جویای کار در سال ۸۸ آمادگی شروع کار را نداشته اند.