به گزارشافکارخبر، قیمت زیتون به شرح جدول زیر است:

محصول

قیمت

زیتون کنسروی و شکسته ایرانی درشت

۱۴ هزار تومان

زیتون کنسروی و شکسته ایرانی متوسط

۱۲ هزار تومان

زیتون کنسروی و شکسته ایرانی ریز

۹ هزار و ۵۰۰ تومان

زیتون ماری و شکسته ماری

۱۰ هزار تومان

زیتون کنسروی وارداتی درشت

۱۹ هزار تومان

زیتون کنسروی وارداتی متوسط

۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان

زیتون کنسروی وارداتی ریز

۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان

زیتون کنسروی مغزدار وارداتی

۲۰ هزار تومان

زیتون بدون هسته درشت

۱۴ هزار تومان

زیتون بدون هسته متوسط

۱۳ هزار تومان

زیتون بدون هسته ریز

۱۱ هزار تومان

کوکتل زیتون

۱۴ هزار تومان