به گزارش افکارخبر، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته دوم مرداد ماه، ۲۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۶.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

براساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۳) تا پایان هفته گذشته، با ۱۳ درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به ۲۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۰ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

همچنین حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۲۵ میلیارد و ۱۱۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است؛ در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۲۶ میلیارد و ۲۲۰ میلیون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
هماکنون مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۹.۱ میلیارد مترمکعب گزارش شده که ۴۵ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده است.