به گزارشافکارخبر،عباس آخوندی نظریه‌ای جدید به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و سازمان‌های نظام کاردانی در خصوص اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و نظام کاردانی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه که در تاریخ ۱ شهریور ۹۴ با عنوان موضوع ماده ۱۲۳ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ شماره ۹۳/۴ ارسال شده، آمده است:

«با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌شوند، در راستای اجرای مواد ۱ و ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم عضویت هم‌زمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان‌ها، جایز نیست.»