به گزارشافکارخبر،شاپور محمدی در خصوص اقدامات انجام شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت سهولت کسب و کار اظهار داشت: اقداماتی در این زمینه انجام شد و مورد تایید بانک جهانی نیز قرار گرفت.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: انجام مکاتبات و برگزاری جلسات با دفاتر رسمی و مکاتبه و برگزاری جلسات با شهرداری تهران مبنی بر تایید لزوم اخذ پایان کار در زمان ثبت اولیه اعیانی(پیش از نقل وانتقال در دفتر اسناد رسمی)، انجام مکاتبات و برگزاری جلسات با معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز با اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی با مراحل ثبت مالکیت در ایران و ارایه مستندات به بانک جهانی، انجام مکاتبات و برگزاری جلسات با دفاتر اسناد رسمی و درخواست صدور تاییدیه مبنی برعدم استعلام دفاتر مذکور از ادارات و کار و امور اجتماعی در فرآیند ثبت مالکیت و ارایه مستندات مربوط به بانک جهانی از جمله اقدامات انجام شده بود.
وی ادامه داد: همچنین انجام مکاتبات و برگزاری جلسات با سازمان امور مالیاتی کشور و در خواست صدور تاییدیه مبنی بر اعتبار سه ماه گواهی مفاصا حساب مالیاتی، انجام مکاتبات و برگزاری جلسات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور مالیاتی کشور و دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اعلام درصدهای صحیح مربوط به میزان حق الثبت مالیات نقل و انتقال املاک وحق التحریر دفاتر اسناد رسمی دیگر اقدامات مربوطه است.
محمدی تصریح کرد: پیش از این نیز گواهی پرداخت مالیات زمین توسط شهرداری اخذ نمیشد، این فرآیند با راستی آزمایی انجام مکاتبات وبرگزاری جلسات با شهرداری توسط معاونت امور اقتصادی و ارایه مستندات مربوط به بانک جهانی از مراحل گزارش سهولت کسب وکار سال ۲۰۱۶ حذف خواهد گردید.
وی افزود: انجام مکاتبات و برگزاری جلسات باوزارت نیرو و دریافت و انعکاس مستندات به بانک جهانی در راستای کاهش مدت زمان مورد نیاز برای واگذاری انشعابات آب و فاضلاب از ۲۷۰ روز به ۶۰ روز توسط وزارت نیرو و کاهش مدت زمان واگذاری انشعاب برق از ۷۷ روز به ۴۴ روز از دیگر موارد مورد تأیید است.
محمدی ادامه داد: همچنین انجام مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با سازمان بورس و اوراق بهادار و با استناد به ماده ۱۳۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۹ دستورالعمل الزامات افشاری اطلاعات تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرا بورسی که توسط معاونت امور اقتصادی به بانک جهانی منعکس شد.
از اصلاحات مورد تایید گروه سهولت کسب و کار بانک جهانی می توان به حذف مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری، حذف مرحله اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی و اصلاح مدت اعتبار استعلام مفاصای حساب مالیاتی مندرج در گزارش بانک جهانی از یک ماه به سه ماه اشاره کرد.
همچنین اصلاح میزان هزینه ثبت مالکیت مندرج در بند ۶ گزارش بانک جهانی و کاهش جمع هزینه‌های زیرشاخص مذکور از ۱۰.۶ درصد ارزش ملک به ۶.۱ درصد(کاهش ۴.۵ درصدی)، کاهش زمان ثبت مالکیت به واسطه حذف دو مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری(۳۰ روز) و احذ گواهی اشتغال مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی(۱۹ روز)، حذف مرحله اخذ گواهی پرداخت مالیات زمین توسط شهرداری در شاخص اخذ مجوز سال(در حال حاضر گواهی پرداخت مالیات زمین توسط شهرداری اخذ نمی‌شود و جزو فرآیندهای اخذ محوز ساخت و ساز نیست) و کاهش مدت زمان مورد نیاز برای واگذاری انشعابات آب و فاضلاب از ۲۷۰ روز به ۶۰ روز توسط وزارت نیرو و کاهش مدت زمان واگذاری انشعاب برق از ۷۷ روز به ۴۴ روز از دیگر موارد مورد تأیید است.
همچنین در پرسش بانک جهانی مبنی بر اینکه آیا سهامدار به عنوان خواهان دعوی قادر است بدنه تأییدکننده معامله(مدیرعامل یا هیأت مدیره) را به جهت زیانی که از معامله به شرکت وارد می‌شود مسئول بداند یا خیر؟ امتیاز ایران یک از ۲ لحاظ شده بود که در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی به ۲ ارتقا یافت.