به گزارشافکارخبر،شاخص کل(بر مبنای۱۰۰ = ۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۲۶.۴ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۱۱.۸درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(۱۲.۶) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل(نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴(۱۳.۱) کاهش است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۴۹.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۶.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۰.۹ درصد است.

شاخص گروه عمده " خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴(۱۰) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مرداد ماه ۹۴ به رقم ۲۱۱.۱ رسید که ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده " کالاهای غیرخوراکی و خدمات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۲ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۵.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴(۱۵.۶) کاهش یافته است.