به گزارشافکارخبر، جعفر سرقینی گفت: بعد از جلسه اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر ضرورت جایگزینی معدن به جای درآمدهای ارزی نفت، کمیته ویژه ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری مطالبات بخش معدن که مدنظر ایشان است، تشکیل شده و به صورت مرتب مسائل را پیگیری خواهد کرد.


معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، جلسات این کمیته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود و در آن هم تاکید شده است که تمرکز ویژه ای بر اکتشافات معدنی صورت گیرد، چراکه موضوع اصلی این است که ایران علیرغم دارا بودن ذخایر بسیار معدنی، اما اکتشافات گسترده ای صورت نداده است و همین امر، منجر به این شده تا نتواند از درآمدهای سرشار ارزی معدن استفاده کند.


وی تصریح کرد: تمرکز اصلی وزارت صنعت در بخش معدن بر اکتشافات صورت خواهد گرفت، ضمن اینکه وزیر صنعت تاکید بسیاری بر جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره های ارزش تولیدات معدنی داشته است که به عنوان یک خط مشی، در معاونت معدنی پیگیری خواهد شد.