به گزارشافکارخبر،مهمترین نتایج طرح آمارگیری «استفاده خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۹۲» که مربوط به دوره زمانی سه ماهه از ۳ ماه قبل از زمان آمارگیری تا زمان آمارگیری(دی‌ماه ۱۳۹۲) است، به شرح زیر قابل ارائه است.

خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به رادیو و تلویزیون
از مجموع ۲۲.۱ میلیون خانوار کشور، در حدود ۱۳.۰ میلیون خانوار(۵۷.۰ درصد) در محل سکونت به رادیو و ۲۲.۵میلیون خانوار(۹۸.۴ درصد) در محل سکونت به تلویزیون دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم‌ها به ترتیب برای خانوارهای شهری ۶۱.۱ درصد و ۹۸.۹ درصد و برای خانوارهای روستایی ۴۵.۵ درصد و ۹۷.۱ درصد بوده است.
خانوارهای کشور و وضعیت برخورداری از تلفن و رایانه
از مجموع خانوارهای کشور، در حدود ۲۲.۳ میلیون خانوار(۹۷.۶ درصد) در محل سکونت به تلفن(ثابت یا همراه یا هر دو) دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۹۸.۹ درصد و ۹۳.۹ درصد بوده است. از کل خانوارهای دارای تلفن کشور ۵.۰ درصد فقط دارای تلفن ثابت، ۱.۵ درصد فقط دارای تلفن همراه و ۹۱.۰ درصد دارای هر دو تلفن ثابت و همراه بوده‌اند.
همچنین ۱۰.۵ میلیون خانوار(۴۵.۹ درصد) در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته‌اند. همچنین ۵۴.۰ درصد خانوارهای شهری و ۲۳.۳ درصد خانوارهای روستایی کشور در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته‌اند.
خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به اینترنت در محل سکونت
از مجموع ۲۲.۸ میلیون خانوار کشور، در حدود ۸.۶ میلیون خانوار(۳۷.۸ درصد)، در محل سکونت به اینرنت دسترسی داشته‌اند، که از این تعداد ۷.۶ میلیون خانوار(۸۷.۷ درصد) در نقاط شهری و ۱.۱ میلیون خانوار(۱۲.۳ درصد) در نقاط روستایی زندگی می‌کرده‌اند. اندازه این سهم برای خانوارهای شهری ۴۵.۱ درصد و برای خانوارهای روستایی ۱۷.۵ درصد است.
از کل خانوارهای کشور که در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته‌اند، نحوه دسترسی ۳.۸ میلیون خانوار(۴۴.۱ درصد) حداقل باند پهن ثابت(عمدتاً ADSL)، نحوه دسترسی ۲.۶ میلیون خانوار(۳۰.۲ درصد) حداقل باند پهن بی‌سیم(عمدتاً بی‌سیم‌های ثابت زمینی مانند WiFi و WiMax)، نحوه دسترسی بالغ بر ۸۳۳ هزار خانوار(۹.۷ درصد) حداقل باند باریک ثابت(عمدتاً Dial - Up) و نحوه دسترسی حدود ۸۴۲ هزار خانوار(۹.۸ درصد) حداقل باند باریک سیار(عمدتاً GPRS) بوده است. ضمن آنکه نحوه دسترسی ۲.۳ میلیون خانوار(۲۶.۶ درصد) اظهار نشده است.
ضریب نفوذ تلفن همراه
از مجموع ۷۷.۱ میلیون نفر جمعیت کشور که در حدود ۷۰.۶ میلیون نفر، افراد ۶ ساله و بیشتر می‌باشند، تعداد ۴۷.۴ میلیون نفر که همگی در گروه سنی ۶ ساله و بیشتر قرار دارند، دارای تلفن همراه بوده که از این تعداد ۳۷.۰ میلیون نفر در نقاط شهری و ۱۰.۴ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند.
بر این اساس ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور و در بین افراد ۶ ساله و بیشتر ۶۷.۲ درصد، برای نقاط شهری ۷۲.۱ درصد و برای نقاط روستایی ۵۴.۲ درصد است.