به گزارشافکارخبر، براساس بخشنامه بودجه سال ۹۵ کل کشور سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه اجرایی از محل درآمد عمومی بر حسب امور و فصل مختلف مشخص شد.


بر این اساس جمع کل اعتبارات هزینه‌ای بیش از ۱۴۸هزار میلیارد تومان برآورد شده است که مربوط به امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اجتماعی و فرهنگی، امور اقتصادی است. همچنین سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.


طبق بخشنامه‌ بودجه، امور اقتصادی شامل ۹ فصل کشاورزی و منابع طبیعی، آب، صنعت و معدن، محیط زیست، بازرگانی و تعاون، انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن عمران و شهری، روستایی و عشایری بالغ بر ۱۵ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۹۲۶ میلیارد تومان اعتبارات هزینه این بخش برآورد شده است.


همچنین در بخش امور اجتماعی و فرهنگی ۳ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان، امور دفاعی و امنیتی ۱۱۰۹ میلیارد تومان و امور عمومی ۱۴۹۱ میلیارد تومان اعتبار تملک داریی و سرمایه این بخش‌ها هستند و به ترتیب اعتبارات هزینه‌ای آنها ۱۰۹ هزار میلیارد، ۲۶ هزار میلیارد تومان و ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.